ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

fem.pt ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ

fem.pt ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ

fem.pt ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ fem.pt ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

fem.pt ਸਾਈਟ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੇਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ

fem.pt ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ 'ਜਿਵੇਂ ਹੈ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। fem.pt ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।